Sisekontroll ja turvavaldkond

Sisekord
Läbipääsusüsteem
Ostude sooritamine tööpäeval
Ostude hoidmine
Töötajate kontrollimine
Töötamine kassas
Turvavaldkond
Kaubakaitsesüsteem
Erakorralised olukorrad
Test

 

 

Tallinna Kaubamaja kontserni siseauditi osakonna ning Selveri sisekontrolli osakonna ühine eesmärk on tagada aus ärikeskkond ja varade säilimine ning maandada võimalikud riskid. Nii siseauditi kui ka sisekontrolli osakonna töö on suunatud ennetamisele, sest tagantjärgi reageerimise hetkeks võib olla juba sündinud oluline kahju.

Sisekord

 • Kõikidel töötajatel on tööleping, mille lahutamatuks osaks on ametijuhend. Üldist töökorraldust reguleerivad Selveris Töökorralduse põhireeglid.
 • Lisaks põhireeglitele on tööprotsessidest lähtuvad juhendid ning töökohtade- ja töövahendite ohutusjuhendid.

Otsene juht tutvustab kaupluses kõiki tööks vajalikke juhendeid ning töötaja annab allkirja, et on tutvunud ning nõustub järgima juhendites välja toodud nõudeid. 

Läbipääsusüsteem

 • Kaupluses on läbipääsusüsteem, uksed on varustatud kiibilugejatega. Kõikidel töötajatel on personaalne kiip, mis on vormistatud tema nimele ning kõik töötaja liikumised on programmis nähtavad. 
 • Kaupluse töötajad on tööle tulles ja töölt lahkudes, samuti tööpäeva raames kauplusest väljumisel või kauplusesse sisenemisel kohustatud kasutama ainult personalipääslat.
 • Kiibiukse läbimine (ka mitme töötaja samaaegsel läbimisel) tuleb alati fikseerida personaalse kiibi abil. Kiibiuksed tuleb pärast nende avamist ja läbimist alati kindlalt sulgeda.
 • Kiibi kadumise korral kohustub töötaja sellest viivitamatult teavitama otsest juhti, kes organiseerib kiibi sulgemise ning uue vormistamise.

Ostude sooritamine tööpäeval

Kaupluse töötajal on võimalik tööpäeval oste sooritada:

 • hommikul enne kaupluse avamist,
 • vahetult pärast kaupluse sulgemist ning
 • puhkepausil.

Kaupluse lahtioleku ajal ei tohi töötaja oste sooritada vormiriietuses.

 • Iga ostetud kauba kohta peab töötajal olema ette näidata ostutšekk.
 • Töötajal ei ole lubatud kaupa enda tarbeks kõrvale panna (müügisaalis, laos, letis jm), et seda hiljem osta.
 • Kui töötaja sooritab oste müügisaalis, on ta võrdne tavakliendiga, st tal ei ole õigust ilma vormita järjekordades vahele trügida.
 • Kauplustes on kasutusel žurnaal, kuhu tuleb kirja panna kaubad, mis ei ole ostetud Selveri kauplusest ja mille kohta puuduvad tšekid, kuid antud kaup on kaupluse sortimendis.
 • Juhul, kui puuduvad tšekid ja/või kaup ei ole fikseeritud žurnaalis, loetakse kaup kaupluse omandisse kuuluvaks.
 • Kui tšekk on kadunud, saab siski ostu tegemist vaadata videolt.

Ostude hoidmine

Töötaja saab oste hoida:

 • olmeruumis paiknevas külmkapis,
 • personaalses riidekapis,
 • laoruumis selleks vastavalt märgistatud oma töötajate ostude hoiustamise kohas.

Kaubal või kotil peab olema töötaja nimi.

Töötajate kontrollimine

Selveris on varastamine keelatud.

Keelatud on:

 • koju viia ka mahakantud kaupa,
 • laoruumides-müügisaalis-puhkeruumides kohapeal tarbida müügiks mõeldud tooteid.
 • Samuti on vargus kassas kliendi abil enda Partnerkaardile boonuspunktide kogumine.

Töötajate kontrollimise õigus on:

 • kaupluse juhatajal,
 • müügijuhatajal,
 • klienditeeninduse juhatajal,
 • teenindusjuhil ja sisekontrolliosakonna töötajatel ning
 • turvafirma töötajatel.

Kontrollimise viisiks võib olla:

 • kotikontroll,
 • kapikontroll.

Selleks palutakse töötajal ise näidata oma koti või kapi sisu. Kõikide kaupade kohta peab olema tõendusmaterjal, kas ostutšekk või märge žurnaalis.

Töötamine kassas

 • Igal kassas töötaval töötajal on oma kindel operaatori kood ja parool ehk pin-kood. Sama kassarahaga tohib töötada ainult üks töötaja.
 • Kassas töötava töötaja puhkepausi ajal tohib samas kassas töötada teine töötaja ainult oma isikliku koodi ja kassarahaga.

Enne teenindama asumist:

 • Võta põhjakassakott vastavalt sularaha käsitlemise juhendile ja kirjuta allkiri selle kättesaamise kohta põhjakassa väljastamise vihikusse.
 • Põhjakassa raha kassasse asetades loe see eelnevalt üle. Vahe avastamise korral teavita sellest kohe juhatajat.
 • Kõik, kes sel päeval kassas töötavad, peavad end kirja panema vihikusse.
 • Kassast eemale minnes tuleb kassast välja logida (sign off).
 • Iga kassas töötav töötaja vastutab kassas tekkinud puudujäägi eest ja on kohustatud tema poolt tekitatud varalise kahju hüvitama alates puudujäägist 1 euro. Kassas tekkinud ülejäägid kantakse kaupluse tulusse.
 • Alkoholi ja tubakatoodete ostu korral tuleb ostjalt küsida dokumenti.

Turvavaldkond

Kõikides Selverites on videovalve. Kaamerad on kaupluse müügisaalis, laoruumides ja maja ümbruses. On olemas ka sellised kaamerad, mida töötajad ei märka. Videovalve eesmärk on peamiselt väljastpoolt tuleva ohu ennetamine, avastamine ja analüüsimine, kuid kaamerad on ka vahendiks töötajate poolt toime pandud pettuste tuvastamiseks.

Kassad on varustatud kassavalvesüsteemiga, mis salvestab kõik kassas toimunud sündmused ja tehingud. Eesmärk on ennetada, tuvastada võimalikud kassapettused ja rikkumised.

Kauplustes on ka valvesignalisatsioon: erinevad liikumisandurid, magnetkontaktid, paanikanupud, klaasipurustusandurid, põrutusandurid, heliandurid ja keskvalveseade. Valvesignalisatsiooni eesmärk on väljastpoolt tuleva ohu ennetamine ja info edastamine valvekeskusele.

Kõik kassad on varustatud paanikanuppudega, mis asuvad kassalaua all.

Kasuta paanikanuppu:

 • varguse pealtnägemise korral,
 • valeraha kasutamise korral,
 • võltspangakaardi kasutamise korral,
 • varastatud pangakaardi kasutamise korral,
 • röövi korral,
 • konflikti korral,
 • “tuttava” varga nägemise korral,
 • olukorras, mis otseselt ohustab kaupluse turvalisust ja vajab turvateenistuse sekkumist.

Tulekahju signalisatsioon hõlmab suitsu-, temperatuuri- ja leegiandureid, häirenuppe, häirekellasid ja keskseadet. Eesmärk on tuleõnnetuse ennetamine, kiire avastamine ja õigeaegne teadvustamine, vältimaks raskeid tagajärgi. 

Kaubakaitsesüsteem

Kaubakaitsesüsteemi eesmärk on kauba kaitsmine.

Süsteemi kuuluvad:

 • erinevad kaubakaitseväravad,
 • turvaelemendid ja turvakarbid,
 • turvakleebised,
 • deaktivaatorid,
 • turvaelemendid ja
 • turvakarbi avajad.

Kaup, mis on varustatud turvaelemendi, turvakleebise või turvakarbiga, rakendab tööle turvaväravad. Seepärast on oluline kassas enne kauba kliendile andmist veenduda, et kaubalt on turvaelement eemaldatud või kaubal asetsev turvakleebis on deaktiveeritud.

Erakorralised olukorrad

Erakorralised olukorrad on:

 • tulekahju,
 • pommiähvardus,
 • elektrikatkestus ja 
 • rööv.

Kaupluse töötajatel on vajalik eriolukordade kujunemisel kuulata siseraadio või otsese juhi vahendusel saabuvaid teateid ning tegutseda nendest lähtuvalt.

Kliendi evakuatsiooniks käivitatakse infotöötaja poolt infoletis asuv vastavasisuline plaat või tekst. Teenindusjuht kaasab evakuatsiooniks 3–4 inimest personali seast, kellega juhitakse kliendid väljapääsude või evakuatsioonipääsude suunas.

Personali evakuatsioon teatatakse läbi siseraadio.

Elektrikatkestuse korral teeninda viimane klient lõpuni ning sulge kassa.

Pommiähvarduse ja tulekahju korral katkesta kohe teenindamine ja sulge kassa.

Pommiähvarduse korral tuleb kontrollida kohe üle oma töökohad. Kahtlase paki või koti avastamisel ära seda puuduta. Teavita sellest kohe lähimat turvatöötajat.

Röövi korral:

 • ürita jääda rahulikuks, püüa võita aega,
 • ära hakka vastu, vaid täida täpselt kõik kurjategija käsud. Tee seda võimalikult aeglaselt, näiteks anna raha osade kaupa, alustades väiksematest sedelitest.
 • Jälgi kurjategijat ja püüa meelde jätta tema tundemärgid. Mitme kurjategija tegutsemise korral jälgi lähimat.
 • Väldi kurjategija provotseerimist tegudele – ära ürita kurjategijalt relva ära võtta või talle kallale tungida, vajutada tema nähes paanikanuppu ega kutsuda turvatöötajat.
 • Kui tegemist on nn “vaikse” rööviga, st avaldus on esitatud paberi peal, tegutse nii, et paber jääks hiljem asitõendiks.
 • Kui kurjategija kasutab relva, heida pikali ja ürita varjuda.

Juhul kui juhtud pealt nägema kaupluses toimuvat vargust, anna sellest viivitamatult teada kaupluses viibivatele turvatöötajatele:

 • edasta teade lähimale saalis olevale turvatöötajale, kes tegutseb vastavalt olukorrale;
 • vajuta lähimas kassa asuvat paanikanuppu (kõikidesse kassadesse on paigaldatud paanikanupud) ning jää ise sinna ootama, kuni saabub turvatöötaja ning edasta talle informatsioon nähtu kohta;
 • helista lähimalt telefonilt kaupluse valvekeskusesse ning edasta informatsioon valvekeskuse turvatöötajale, kes kohe asub tekkinud olukorda lahendama.

NB! Parima tulemuse turvalisuse tagamisel annab alati turvateenistuse ja personali koostöö. Personali poolt tulev operatiivne info ohu kohta võimaldab turvateenistusel reageerida ohu algfaasis ning kõrvaldada oht võimalikult kiiresti!
   


Test

Tulemus:  

Teadmiste tase: