Töötervishoid ja tööohutus

Töökeskkond
Töökorraldus
Töövahendid
Olmetingimused
Töötegemiseks vajalikud juhendid ja ohutud töövõtted
Töötervishoiu ja tööohutuse tagamise abinõud 
Käitumine õnnetusohu või tööõnnetuse korral
Töötaja kohustused ja õigused
Hoidumine keskkonna saastamisest 
Töötervishoiu ja -ohutuse korraldusega tegelevad töötajad
Kaupluse infotahvel
Test

 

 

Iga ettevõte peab tagama töötervishoiu ja tööohutuse nõuete täitmise igas tööga seotud olukorras. Töötaja on kohustatud ettevõtte töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid järgima. Õigusaktidega on kehtestatud nõuded töökeskkonnale, töökorraldusele, töövahenditele, olmetingimustele.

Töökeskkond

Ettevõtte peab tagama ruumides normidele vastava temperatuuri, õhuniiskuse, valgustuse, müra taseme ja õhuvahetuse. Tööruumides peab olema piisavalt liikumisruumi. Kui mingil põhjusel pole võimalik tagada normidele vastavust, tuleb töö tegemisel kasutada kaitsevahendeid.

NB! Kui sulle on väljastatud kaitsevahendid, siis kasuta neid kindlasti. Jälgi alati, et liikumisteed oleksid vabad, ära paiguta kaupa jms liikumisteedele.

Töökorraldus

Töötaja peab saama tööd teha mugavas ja tervist säästvas asendis. Töötegemine peab vahelduma regulaarsete puhkepausidega, et hoida keha ja vaim kogu päeva töövõimelisena.

 NB! Puhkepauside ajal tee virgutavaid ja lõdvestavaid harjutusi: õlgade tõsted, õlaringid, randmeringid; pea kallutused ja -ringid; kere kallutused ja -pöörded; harjutused silmadele jm.

Töövahendid

Töövahendit võib kasutada ainult selle töö tegemiseks ja nendes tingimustes, milleks see vahend on ette nähtud. Töövahendi kasutamisel ja hooldamisel peab kinni pidama kasutusjuhendis esitatud nõuetest.

Ohtlike seadmete ja masinate kohta on koostatud ohutusjuhendid. Enne töövahendi kasutamist viiakse läbi töövahendi kasutaja juhendamine.

NB! Loe alati töövahendite ohutus- ja kasutusjuhendid hoolikalt läbi. Kui sa ei saa aru, kuidas üht või teist töövahendit kasutada, siis palu kindlasti abi. Teadmatus, hoolimatus või eksitus võib kaasa tuua raske õnnetuse endale või kolleegile. 

Arvutiga töötamisel paiguta töökoha valgustus nii, et tööasend oleks mugav ja loomulik. Sea kuvar selliselt, et silmade tase oleks ekraani keskjoone kõrgusel või kuni 10 cm kõrgemal.

Väsimuse ja pinge korral ning silmade muutumisel tundlikuks puhka silmi ja tee järgmisi harjutusi:

 • Masseeri mõlema käe nimetissõrmega ringjate liigutustega silmade ümbrust kulmude kohalt meelekohtadeni ja sealt õrnalt piki alalaugu sisemise silmanurgani.
 • Vaata 40 cm kauguselt sõrmeotsale, seejärel too sõrme silmadele lähemale, sõrme pidevalt jälgides. Korda 5–6 korda.
 • Vaata kaugusse, seejärel lähedal asuvat eset või sõrmeotsa. Tee seda 5–6 korda.
 • Vaata üles-alla, paremale-vasakule. Tee seda 5–6 korda.
 • Tee 6–7 korda silmaringe.
 • Sule silmad ja kata need 10 sekundiks peopesaga. Tee seda 3–4 korda.
 • Pane suletud silmadele 2–3 minutiks jahe või külm kompress. •Masseeri 10 sekundi jooksul õrnalt meelekohti.

Olmetingimused

Kaupluse pesemisruumid on varustatud sooja ja külma veega ning seebiga. Naistele ja meestele on eraldi riietusruumid. Töökohas on olemas puhketuba, mis on varustatud külmiku, mikrolaineahju, veekeetmisvahendi ja muu vajalikuga. Üldkasutatavates ruumides ja puhkeruumis ei tohi suitsetada, selleks on eraldi ruum.

Töötegemiseks vajalikud juhendid ja ohutud töövõtted

Enne tööle asumist peab töötaja tutvuma tema töö tegemiseks vajalike juhenditega ning seadmete ja masinate ohutusjuhenditega. Juhenditega tutvumise viib läbi töötaja juht.

Töö tegemisel on olulised ohutud töövõtted ja tööasendid. Tööd tehes tuleb olla alati hoolikas ja tähelepanelik.

Vaata õpetlikke videoid:

Töötervishoiu ja tööohutuse tagamise abinõud

Erinevaid ohutegureid ja nende mõju töötaja tervisele töökeskkonnas hinnatakse töökeskkonna riskianalüüsi käigus. Riskianalüüsi alusel koostatakse tegevuskava, milles nähakse ette meetmed töötingimuste ja töökeskkonna parandamiseks, töötajate terviseriskide vähendamiseks ja tööõnnetuste ennetamiseks. Struktuuriüksuse (keskuse) riskianalüüsiga on võimalik töötajal tutvuda puhkeruumis. Kui riskianalüüsi puhkeruumis ei ole, tuleb seda küsida kaupluse juhatajalt või oma juhilt.

Töötajad, kelle tervist võivad mõjutada töökeskkonna ohutegurid või töö laad, suunatakse tervisekontrolli. Tervisekontrolli eesmärk on varakult avastada ja ennetada töökeskkonna ohuteguri kahjulikku mõju töötaja tervisele ning kontrollida, kas töötaja tervislik seisund võimaldab tal konkreetsel ametikohal tööd teha. Töötervishoiu- ja tööohutusalastes küsimustes saab infot kaupluse juhatajalt või oma juhilt, töökeskkonna volinikult ning töökeskkonna spetsialistilt, kelle kontaktid on infotahvlil.

NB! Töötaja on kohustatud läbima tervisekontrolli.

Käitumine õnnetusohu või tööõnnetuse korral

Õnnetusohuna mõistetakse olukorda, mis võib lõppeda õnnetusjuhtumiga töökohal. Õnnetusjuhtum on näiteks töökohal toimunud tulekahju, plahvatus või muu juhtum, mis võib ohustada töötajate ja teiste isikute elu ja tervist.

Õnnetusohu korral käitu nii:

 • teavita kohe nii töökaaslasi kui ka otsest juhti;
 • vajadusel seiska ja lülita välja töövahendid ja seadmed;
 • ära jätka tööd enne, kui otsene juht on selleks loa andnud;
 • lahku kiiresti ja ohutult vastavaid evakuatsioonipääse kasutades oma töökohalt või ohualalt, kui oht on tõsine ja ähvardav.

Tööõnnetus on äkktervisekahjustus või surm, mis leiab aset tööandja antud tööülesannet täites, tööaja hulka arvataval töövaheajal või muul tööandja huvides tegutsemise ajal. Tööõnnetus ei ole teel tööle ega teel töölt koju juhtunud õnnetus.

NB! Kui sa näed tööõnnetust või juhtub tööõnnetus sinu endaga, siis teata sellest viivitamatult otsesele juhile. Juht tagab arstiabi ja säilitab õnnetuskoha puutumatult.

Töötaja kohustused ja õigused

Töötaja on kohustatud:

 • lugema läbi kõik tema töö tegemiseks vajalikud juhendid ja pidama täpselt kinni seal toodud nõuetest;
 • keelduma tööst või töövahendi kasutamisest, kui ta ei ole saanud selleks vajalikku väljaõpet;
 • osalema ohutu töökeskkonna loomisel ning järgima töötervishoiu ja tööohutuse nõudeid;
 • kasutama töövahendeid nõuetekohaselt ainult selleks ettenähtud töö tegemiseks ja selleks ettenähtud tingimustes;
 • kasutama ettenähtud kaitsevahendeid nõuetekohaselt;
 • hoiduma omavoliliselt lahti ühendamast, muutmast või eemaldamast töövahenditele või ehitistele paigaldatud ohutusseadmeid ja kasutama neid seadmeid nõuetekohaselt;
 • läbima määratud ajal tervisekontrolli;
 • hoidma puhtana oma töökoha ja tööks kasutatavad vahendid;
 • teatama viivitamatult oma juhile ohtlikust olukorrast või juhtunud õnnetusest;
 • tagama, et töö ei ohustaks kellegi elu ega tervist ning ei saastaks keskkonda;
 • mitte alustama tööd, kui on tarbinud alkoholi või narkootilisi aineid.

Töötajal on õigus:

 • saada teavet töökeskkonna ohutegurite, töökeskkonna riskianalüüsi tulemuste ja tervisekontrolli tulemuste kohta;
 • keelduda tööst või peatada töö, mille täitmine seab ohtu tema või teiste isikute tervise ja teatama sellest viivitamatult otsesele juhile ja töökeskkonna volinikule;
 • pöörduda töökeskkonna voliniku, töökeskkonna nõukogu liikmete või töökeskkonna spetsialisti poole, kui tööandja poolt rakendatavad abinõud ja antud vahendid ei taga töökeskkonna ohutust.

Hoidumine keskkonna saastamisest

Keskkonna saastamisest hoidumiseks on töötaja kohustatud:

 • koguma paberjäätmed eraldi olmeprügist;
 • paberjäätmete vähendamiseks tegema vähem väljatrükke, võimaluse korral tegema kahepoolseid väljatrükke;
 • võimalusel kustutama tööruumidest ja ühiskasutatavatest ruumidest väljudes valgustuse;
 • lülitama pärast tööpäeva lõppu vooluvõrgust välja elektroonilised seadmed (nt olmeelektroonika, puhurid, raadiod jms).

Töötervishoiu ja -ohutuse korraldusega tegelevad töötajad

Selver AS-is on määratud töökeskkonna spetsialist ning töökeskkonna nõukogu. Igas struktuuriüksuses (keskus) on töökeskkonna volinikud ning esmaabiandjad.

NB! Töötervishoiu ja tööohutuse valdkonnas on oluline roll ka töötajal endal. Tee oma tööd hoolikalt ja tähelepanelikult. Tööd tehes vali ohutud töövõtted ning jälgi oma tööasendeid. Kui sul on küsimusi või sa vajad abi, siis pöördu alati oma juhi poole.

Infotahvel

Kaupluse infotahvlilt leiad:

 • töökeskkonna spetsialisti, töökeskkonna nõukogu, töökeskkonna volinike ja esmaabiandjate kontaktandmed;
 • esmaabikarbi asukoha;
 • hädaabinumbri;
 • plakati, kus on toodud erinevad esmaabiandmise viisid.

Test

Tulemus:  

Teadmiste tase: