1.7. პერსონალის სწავლება

თანამშრომლებმა უნდა შეისწავლონ HACCP პრინციპები და გაიარონ ყველა სავალდებულო ტრენინგი.

ბიზნესოპერატორმა უნდა შეადგინოს თანამშრომლების ტრენინგის გეგმა.